Teisinė informacija

Biudžetinės įstaigos Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos veiklą reglamentuojančių teisės aktų sąrašas

 

Eil.

Nr.

Teisės akto priėmimo data. Nr. Teisės akto pavadinimas Nuorodos į dokumentus
Lietuvos Respublikos (toliau – LR) įstatymai:  
1. 1991-11-28 Nr. I-2044 Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas nepildoma
2. 1992-10-25 Lietuvos Respublikos Konstitucija nepildoma
3. 1994-07-07 Nr. I-533 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas nepildoma
4. 1995-12-05 Nr. I-1113 Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas nepildoma
5. 1995-12-05 Nr. I-1115 Lietuvos Respublikos  dokumentų ir archyvų įstatymas nepildoma
6. 1996-06-11 Nr. I-1374 LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas nepildoma
7. 1997-07-02 Nr. VIII-371 Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas nepildoma
8. 1999-08-13 Nr. I-1491 Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas nepildoma
9. 2001-11-06 Nr. IX-574 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas nepildoma
10. 2002-12-05 Nr. IX-1225 Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymas nepildoma
11. 2003-07-01 Nr. IX-1672 Lietuvos Respublikos Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas nepildoma
12. 2006-01-19 Nr. X-493 Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas nepildoma
13. 2007-06-26 Nr. X-1212 Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas nepildoma
14. 2016-09-14 Nr. XII-2603 Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas nepildoma
15. 2017-01-17 Nr. XIII-198 Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas nepildoma
16. 2018-06-30 Nr. XIII-1426 Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas nepildoma
17. 2020-12-23 Nr. XIV-127 Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas nepildoma
18. 2020-12-23 Nr. XIV-128 Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlygio) bazinio dydžio, taikomo 2021 metais, įstatymas nepildoma
LR Vyriausybės nutarimai:  
1. 1998-11-17 Nr. 1341 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo biudžetinėse įstaigose“ nepildoma
2. 1999-05-07 Nr. 544 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“ nepildoma
3. 1999-06-03 Nr. 719 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“ nepildoma
4. 2001-10-19 Nr. 1250 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nepildoma
5. 2004-09-02 Nr. 1118 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų, patvirtinimo“ nepildoma
6. 2006-06-14 Nr. 583 LR Vyriausybės nutarimas „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ nepildoma
7. 2007-08-22 Nr. 875 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ nepildoma
8. 2009-03-18 Nr. 196 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl viešųjų pirkimų vykdymo naudojantis Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis“ nepildoma
9. 2009-06-10 Nr. 564

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo“ nepildoma
10. 2012-01-11 Nr. 11 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl išlaidų judriojo ryšio paslaugoms limitų ir Lietuvos Respublikos vyriausybės 2002 m. kovo 5 d. nutarimo Nr. 331 „Dėl tarnybinių mobiliųjų telefonų“ ir jį keitusių nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ nepildoma
11. 2017-06-21 Nr. 496 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ nepildoma
LR ministrų įsakymai:  
1. 2003-07-03 Nr. 1K-184 Lietuvos Respublikos finansų ministro „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžeto pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“ nepildoma
2. 2005-02-18  Nr. 64 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymas „Dėl bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių priešgaisrinės apsaugos departamento prie vidaus reikalų ministerijos ir priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ nepildoma
3. 2005-05-25 Nr. 1K-170 Lietuvos Respublikos finansų ministro „Dėl viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nepildoma
4. 2006-04-05 Nr. A1-92 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo tvarkos aprašo bei socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašo patvirtinimo nepildoma
5. 2006-04-05 Nr. A1-93 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ nepildoma
6. 2006-04-05 Nr. A1-94

 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“

 

nepildoma
7. 2006-11-30 Nr. A1-317 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas  „Dėl socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvų patvirtinimo“ nepildoma
8. 2006-12-19 Nr. A1-338 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro  įsakymas  „Dėl neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nepildoma
9. 2008- 01-28 Nr. V-69 Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programos, privalomojo higienos įgūdžių mokymo programos ir privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymo programos patvirtinimo“ nepildoma
10. 2011-06-02 Nr. A1-266/V-575 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu  „Dėl įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ nepildoma
11. 2012-10-25 Nr. A1-457/V-961 Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“ nepildoma
12. 2015-12-10 Nr. A1-742

 

Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus nustatymo tvarkos aprašas. nepildoma
13. 2017- 06-05 Nr. A1-276 Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“ nepildoma
14. 2017-06-28 Nr. 1S-97 Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus „Dėl mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ nepildoma
15. 2017-06-29 Nr. A1-343 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl pavyzdinės darbo sutarties formos patvirtinimo“ nepildoma
16. 2017-08-24 Nr. A1-448 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl pagalbos į namus paslaugų organizavimo ir teikimo rekomendacijų patvirtinimo“ nepildoma
17. 2018-11-23 Nr. A1-657 Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl asmeninio asistento paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nepildoma
18. 2020-06-29 Nr. 1K-195 Lietuvos Respublikos finansų ministro „Dėl vidaus kontrolės įgyvendinimo viešajame juridiniame asmenyje“ nepildoma
19. 2020-12-08 Nr. A1-1232 Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl savivaldybių administracijoms skirtų valstybės biudžeto lėšų akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti paskirstymo, pervedimo, tikslinimo, naudojimo, atsiskaitymo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ nepildoma
20. 2021-01-15 Nr. A1-33 Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl vaikų dienos socialinės priežiūros poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos patvirtinimo“ nepildoma
Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimai:  
1. 2009-06-12 Nr. T1-201 Mažeikių rajono savivaldybės tarybos „Dėl transporto paslaugos kainos biudžetinėje įstaigoje Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba patvirtinimo“ nepildoma
2. 2013-10-25 Nr. T1-333 Mažeikių rajono savivaldybės tarybos „Dėl socialinės priežiūros (pagalbos į namus) paslaugų sąrašo ir įkainių patvirtinimo“ nepildoma
3. 2014-12-19 Nr. T1-356 Mažeikių rajono savivaldybės tarybos „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ nepildoma
4. 2019-08-30 Nr. T1-241 Mažeikių rajono savivaldybės tarybos „Dėl Mažeikių rajono Savivaldybės biudžetinių įstaigų teikiamų pirties paslaugų kainų nustatymo patvirtinimo“ nepildoma
5. 2020-02-28 Nr. T1-63 Mažeikių rajono savivaldybės tarybos „Dėl dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos vienos kainos patvirtinimo“ nepildoma
6. 2020-04-30 Nr. T1-105 Mažeikių rajono savivaldybės tarybos „Dėl kreipimosi dėl socialinių paslaugų, socialinių paslaugų poreikio nustatymo, socialinių paslaugų skyrimo ir mokėjimo už socialines paslaugas Mažeikių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ nepildoma
7. 2020-06-30 Nr. T1-159 Mažeikių rajono savivaldybės tarybos „Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos pertvarkymui“ nepildoma
8. 2020-06-30 Nr. T1-160 Mažeikių rajono savivaldybės tarybos „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus biudžetinėje įstaigoje Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba nustatymo“ nepildoma
9. 2020-06-30 Nr. T1-161 Mažeikių rajono savivaldybės tarybos „Dėl biudžetinės įstaigos Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos nuostatų pakeitimo“ nepildoma
Skyrius veiklą reglamentuojantys nuostatai, pareigybių aprašymai, kuriuose reglamentuojamos specialistų pareigos, atsakomybė:
Kiti skyriaus veiklą reglamentuojantys vidaus dokumentai (tvarkos aprašai, taisyklės, instrukcijos ir kiti dokumentai):  
1. 2013-01 17 Nr. V1-3 BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos direktoriaus įsakymas  „Dėl dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, dokumentų ekspertų komisijos ir jos darbo reglamento tvirtinimo“ nepildoma
2. 2016-11-02 Nr.V1-133 BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos direktoriaus įsakymas „Dėl incidentų darbe aplinkybių ir priežasčių tyrimo bei jų registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nepildoma
3. 2016-11-02 Nr. V1-134 BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos direktoriaus įsakymas „Dėl darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų patvirtinimas“ nepildoma
4. 2016-11-02 Nr. V1-138 BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos direktoriaus įsakymas  „Dėl darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir darbuotojų instruktavimo tvarka“ nepildoma
5. 2016-11-02 Nr. V1-132 BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos direktoriaus įsakymas  „Dėl gaisrinės saugos instrukcijų patvirtinimo ir darbuotojų instruktažų gaisrinės saugos klausimais tvarkos patvirtinimo“ nepildoma
6. 2016-11-04 Nr.V1 BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos direktoriaus įsakymas „Dėl specialiojo transporto organizavimo paslaugų teikimo nuostatų tvirtinimo“ nepildoma
7. 2016-12-22 Nr. V1-166 BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos direktoriaus įsakymas  „Dėl Biudžetinės įstaigos Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų teikimo nuostatų patvirtinimo“ nepildoma
8. 2016-12-22 Nr.  V1-167 BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos direktoriaus įsakymas dėl socialinės priežiūros (pagalbos į namus) paslaugų teikimo tvarkos patvirtinimo. nepildoma
9. 2016-12-30 Nr. V1-175 BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos direktoriaus įsakymas „Dėl buhalterinių apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų saugojimo tvarkos patvirtinimo“ nepildoma
10. 2017-01-02 Nr. V1-2 BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos direktoriaus įsakymas  „Dėl integralios pagalbos paslaugų teikimo“ nepildoma
11. 2017-01-06 Nr. V1-5 BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos direktoriaus įsakymas „Dėl sąskaitų plano ir buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo“ nepildoma
12. 2017-01-10 Nr. V1-9 BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos direktoriaus įsakymas „Dėl tarnybos naudojamų apskaitos registrų sąrašo“ nepildoma
13. 2017-02-01 Nr. V1-20 BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos direktoriaus įsakymas  „Dėl konfidencialios informacijos saugojimo tvarkos aprašo patvirtinimo” nepildoma
14. 2017-05-02 Nr. V1-60 Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos direktoriaus įsakymas „Dėl Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos tarnybinių lengvųjų automobilių ridos ir degalų sunaudojimo apskaitos tvarkos patvirtinimo“ nepildoma
15. 2017-05-02 Nr.V1-60A

 

Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos direktoriaus įsakymas „Dėl BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo taisyklių tvirtinimo“ nepildoma
16. 2017-05-24 Nr.V1-76 BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos direktoriaus įsakymas „Dėl bendrųjų socialinių paslaugų teikimo nuostatų tvirtinimo“ nepildoma
17. 2017-07-14 Nr. V1-101 BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos direktoriaus įsakymas „Dėl Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ nepildoma
18. 2017-07-14 Nr. V1-103 BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos direktoriaus įsakymas „Dėl finansų kontrolės taisyklių patvirtinimo“ nepildoma
19. 2017-07-17 Nr. V1-106A BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos direktoriaus įsakymas „Dėl Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos tarnybinių lengvųjų automobilių, skirtų integralios pagalbos į namus paslaugoms, naudojimo apskaitos tvarkos aprašo tvirtinimo ir perdavimo naudojimui“ nepildoma
20. 2017-08-01 Nr. V1-109 BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos direktoriaus įsakymas „Dėl viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamento patvirtinimo“ nepildoma
21. 2017-09-01 Nr. V1-114 BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos direktoriaus įsakymas  „Dėl darbo tvarkos taisyklių patvirtinimo“ nepildoma
22. 2017-09-01 Nr. V1-114A BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos direktoriaus įsakymas  „Dėl darbuotojų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo tvarkos patvirtinimo“ nepildoma
23. 2017-09-01 Nr. V1-114B BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos direktoriaus įsakymas „Dėl informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos patvirtinimo“ nepildoma
24. 2017-11-21 Nr.V1-143 BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos direktoriaus įsakymas „Dėl pavėžėjimo į hemodializės procedūras paslaugų teikimo tvarkos ir sutarties patvirtinimo“ nepildoma
25. 2018-03-05 Nr. V1-17 BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos direktoriaus įsakymas „Dėl judriojo (mobilaus) ryšio minimalaus paslaugos mokesčio nustatymo“ nepildoma
26. 2018-05-23 Nr. V1-38 BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos direktoriaus įsakymas „Dėl asmens duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ nepildoma
27. 2018-06-04 Nr. V1-48 BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos direktoriaus įsakymas „Dėl turto inventorizacijos tvarkos aprašo“ nepildoma
28. 2018-12-31 Nr. V1-194 BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos direktoriaus įsakymas „Dėl darbuotojų, kurie atsakingi už turto įsigijimą, saugojimą, apskaitą, naudojimą“ nepildoma
29. 2019-01-02 Nr. V1-1 BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos direktoriaus įsakymas „Dėl Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ nepildoma
30. 2019-06-28 Nr. V1-131 BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos direktoriaus įsakymas „Dėl turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo, išardymo ir likvidavimo, atsargų, tvarkos aprašų tvirtinimo“ nepildoma
31. 2019-09-05 Nr. V1-170 BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos direktoriaus įsakymas „Dėl pirties paslaugų įkainių vykdymo“ nepildoma
32. 2020-01-03 Nr. V1-4 BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos direktoriaus įsakymas „Dėl tarnybos viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nepildoma
33. 2020-01-07 Nr. V1-8 BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos direktoriaus įsakymas „Dėl korupcijos prevencijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ nepildoma
34. 2020-05-01 Nr. V1-79 BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos direktoriaus įsakymas „Dėl komisijos sudarymo turto pripažinimui nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, turto nurašymui, išardymui ir likvidavimui“ nepildoma
35. 2020-06-30 Nr. V1-123 BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos direktoriaus įsakymas „Dėl dokumentų ir turto perdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nepildoma
36. 2020-07-01 Nr. V1-125 BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos direktoriaus įsakymas „Dėl pareigybių sąrašo, jų aprašymų ir tarnybos struktūros patvirtinimo“ nepildoma
37. 2020-07-01 Nr. V1-129 BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos direktoriaus įsakymas „Dėl tarnybos misijos, vizijos ir vertybių patvirtinimo“ nepildoma
38. 2020-07-01 Nr. V1-131 BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos direktoriaus įsakymas „Dėl darbuotojų, kurie atsakingi už turto saugojimą, apskaitą, naudojimą“ nepildoma
39. 2020-07-01 Nr. V1-132 BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos direktoriaus įsakymas „Dėl socialinių paslaugų kokybės vertinimo tvarkos  patvirtinimo“ nepildoma
40. 2020-07-08 Nr. V1-133 BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos direktoriaus įsakymas „Dėl rengiamų apskaitos dokumentų pasirašymo tvarkos ir darbuotojų, turinčių teisę surašyti ir pasirašyti apskaitos dokumentus, sąrašo tvirtinimo“ nepildoma
41. 2020-10-14 Nr. 151 BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos direktoriaus įsakymas „Dėl etikos ir gerovės užtikrinimo politikos aprašo patvirtinimo“ nepildoma
42. 2020-12-08 Nr. V1-161 BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos direktoriaus įsakymas „Dėl darbuotojų samdymo ir išsaugojimo tvarkos tvirtinimo nepildoma
43. 2020-12-20 Nr.  V1-164 BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos direktoriaus įsakymas

„Dėl vidaus kontrolės politikos Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyboje aprašo patvirtinimo“

nepildoma
44. 2020-12-20 Nr. V1- 165 BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos direktoriaus įsakymas

„Dėl finansų kontrolės taisyklių patvirtinimo“

nepildoma
45. 2020-12-20 Nr. V1-166 BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos direktoriaus įsakymas

„Dėl Biudžetinės įstaigos Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos vidaus audito metodikos patvirtinimo“

nepildoma
46. 2020-12-20 Nr. V1-167 BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos direktoriaus įsakymas

„Dėl vidaus kontrolės politikos įgyvendinimo“

nepildoma
47. 2021-01-04 Nr. V1-2 BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos direktoriaus įsakymas „Dėl vaikų dienos centro dokumentacijos patvirtinimo“ nepildoma
48. 2021-01-26 Nr. V1-4 BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos direktoriaus įsakymas „Dėl pasiūlymų, prašymų ir skundų tvarkos tvirtinimo “ nepildoma

Informacija atnaujinta: 2021-04-15

 

Kažkas
Skip to content