Projektai - „Globėjų ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems teikimo paslaugos“

Projektas skirtas esamiems ir būsimiems globėjams (rūpintojams) bei įtėviams, norint kuo geriau Nuotraukapsichologiškai, pedagogiškai, teisiškai globėjus paruošti vaiko globai (rūpybai), supažindinti su galimais sunkumais bei suteikti žinių, kaip tuos sunkumus spręsti.

Projekto tikslas -

organizuoti potencialių globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems teikimo paslaugas.

Projekto uždaviniai:

  1. Sukuriant dvi naujas darbo vietas populiarinti globą (rūpybą) ir įvaikinimą.
  2. Sumažinti vaikų, likusių be tėvų globos, skaičių.
  3. Rengiant ir atrenkant globėjus (rūpintojus) ir įtėvius suteikti jiems psichologinių, pedagoginių,   teisinių žinių ir visapusiškai juos paruošti vaiko globai ir įvaikinimui.
  4. Konsultuojant, informuojant padėti globėjams įveikti su globa (rūpyba) susijusius sunkumus. Nuotrauka

Projekto poveikio įvertinimas:

  1. Suradus vaikams globėjus, sumažės vaikų skaičius globos namuose. Bus sukurtas paslaugų modelis, kuris suteiks vaikams galimybę augti šeimoje.
  2. Bus sukurtos paslaugos, kurios sudarys galimybę ankstyvai intervencijai į šeimą, nes kuo ji yra ankstyvesnė, tuo jos rezultatai geresni.
  3. Visuomenės požiūris į globą ir įvaikinimą taps brandesnis ir atsakingesnis.
  4. Iškilus šeimoje problemoms, globėjams (rūpintojams) bei įtėviams bus suteikta kvalifikuota pagalba.
  5. Programos metodinės medžiagos kaupimas ir dalijimasis gerąja patirtimi  su panašaus pobūdžio įstaigomis.

Teikiamos paslaugos:

  1. Mokymai pagal bendrą įtėvių ir globėjų (rūpintojų) programą PRIDE.
  2. Socialinė pagalba (bendravimas, kosultavimas).
  3. Savipagalbos grupių organizavimas.

Kas gali tapti globėjais (rūpintojais) ar įtėviais:

  1. Asmenys sulaukę 21 metų.
  2. Jeigu vaiką globoti nori artimas giminaitis, jis globėju gali tapti sulaukęs 18 metų
  3. Asmuo, išklausęs 30 val. trukmės mokymus pagal bendrą įtėvių ir globėjų (rūpintojų) rengimo programą PRIDE.Nuotrauka

Asmenys, kurie negali būti skiriami globėjais (rūpintojais) ar įtėviais:

  1. Asmuo, kuris pripažintas neveiksniu dėl psichikos ligos, silpnaprotystės arba ribotai veiksniu dėl piktnaudžiavimo narkotinėmis, toksinėmis medžiagomis, alkoholiu.
  2. Asmuo, kuris buvo atskirtas nuo savo vaiko.
  3. Asmuo, anksčiau buvęs globėju ir nušalintas nuo globėjo pareigų.
  4. Asmuo, teistas už tyčinius nusikaltimus.
  5. Asmuo, sulaukęs 65 metų arba vyresnis, negali būti jaunesnio kaip 10 metų vaiko globėju.

Ko reikia norint tapti globėju (rūpintoju)ar įtėviu?

  1. Prašymo, kuriame nurodomas pageidaujamų globoti ir auklėti vaikų skaičius, jų amžius ir lytis.
  2. Sveikatos pažymėjimo.
  3. Kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinio sutikimo.
  4. Gyvenimo aprašymo.
  5. Santuokos liudijimo kopijos, jeigu asmuo susituokęs.
  6. Teismo sprendimo dėl santuokos pripažinimo negaliojančia.
  7. Sutuoktinio mirties liudijimo kopijos, jeigu asmuo yra našlys (našlė).
  8. Kartu su juo gyvenančių kitų asmenų sąrašo.
  9. Dokumentų apie asmens ir jo šeimos narių gynenamąsias patalpas.
 10. Dokumentų, įrodančių artimo giminaičio, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju) ar įtėviu, giminystę su vaiku.
 11. Paso kopijos.

Teisės aktai, susiję su projektu:

        Projektas nevykdomas, PRIDE mokymai neorganizuojami. 

Šiuo metu atliekama tarnybai priskirta funkcija:

Buities ir gyvenimo sąlygų tikrinimas būsimų įtėvių namuose, bei teikiamos išvados Mažeikių rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriui.

       

2008 m. BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba.
Naftininkų g. 9, 89239 Mažeikiai
Telefonas: +370-443-20139
Faksas: +370-443-20140
Sukūrė: INFOMA