Teikiamos paslaugos - Transporto paslauga


 • Transporto organizavimo paslauga yra bendroji socialinė paslauga, teikiama pagal poreikius asmenims, kurie dėl negalios, Nuotraukaligos ar senatvės turi judėjimo problemų ar dėl nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu.
 • Pagal atskiras paraiškas specialiojo transporto paslaugomis gali naudotis neįgaliųjų ir kitos nevyriausybinės įstaigos ir organizacijos. Pagal pateiktus prašymus specialiojo transporto paslaugomis gali naudotis Socialinės paramos skyrius socialiniam darbui organizuoti.
 • Transporto organizavimo paslauga teikiama vadovaujantis Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 1 d. sprendimu Nr. T1-168 "Dėl kreipimosi dėl socialinių paslaugų, socialinių paslaugų poreikio nustatymo, socialinių paslaugų skyrimo ir mokėjimo už socialines paslaugas Mažeikių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo". 
 • Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių globėjas) ar jo globėjas, rūpintojas, pageidaujantis gauti transporto paslaugas Socialinių paslaugų tarnyboje, užpildo prašymą  - paraišką gauti socialines paslaugas (SP-8 forma su priedais 1 ir 2, patvirtintais LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005-06-27 ministro įsakymu Nr. A1 -183 (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. A1-157 redakcija)), taip pat pateikia asmens (šeimos) pajamas už paskutinius 3 mėnesius iki kreipimosi mėnesio pirmos dienos, bei kitus dokumentus.
 • Socialinių paslaugų tarnybos socialinis darbuotojas dokumentų kopijas kartu su direktoriaus rekomendacine išvada pateikia[38] Socialinės paramos skyriaus darbuotojui, priimančiam sprendimą dėl paslaugos skyrimo.
 • Patvirtinta sprendimo kopijos forma (Forma SP-9, patvirtinta LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005-06-07 ministro įsakymu NR. A1-183 (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. A1-157 redakcija), toliau sprendimas) pateikiama tą pačią dieną Socialinių paslaugų tarnybai. 
 • Mažeikių rajono ribose specialiojo transporto paslaugos teikiamos nemokamai.
 • Vykstant į kitus miestus ir į rajonus specialiojo transporto  paslaugos asmeniui (šeimai), kurio vidutinės 3 mėn. pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui yra mažesnės už vastybės remiamų pajamų dvigubą dydį ir kai asmuo (šeima), teisės aktų nustatyta tvarka gauna socialinę pašalpą - teikiamos nemokamai.
 • Kai asmens (šeimos) vidutinės 3 mėn. pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui yra nuo 2 iki 3 valstybės remiamų pajamų dydžio - moka 10 procentų transporto paslaugos kainos.
 • Kai asmens (šeimos) visutinės 3 mėn. pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui yra daugiau nei 3 valstybės remiamų pajamų dydžio - moka 20 procentų transporto paslaugos kainos.
 • Už techninių pagalbos priemonių pristatymą neįgaliesiems į namus mokama 20 procentų paslaugos kainos.
 • Nevyriausybinės neįgaliųjų organizacijos už teikiamas transporto paslaugas moką pilną kainą.  
 • Mokestį už specialiojo transporto paslaugas skaičiuoja Socialinių paslaugų tarnybos darbuotojas, atsižvelgdamas į Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo sprendime nurodytą mokėjimo procentą ir nuvažiuotą atstumą.
 • Mokestis už  transporto paslaugas sumokamas į tarnybos sąskaitą banke pavedimu ir mokėjimo kopija atnešama į tarnybą iki specialiojo transporto paslaugos suteikimo. 

Asmuo norėdamas gauti transporto paslaugą turi pateikti šiuos dokumentus:

 • Prašymą  - paraišką su visais priedais (SP-8 forma);
 • Gydymo įstaigos išduotą siuntimą;
 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, tapatybės kortelę ar leidimą laikinai gyventi Lietuvoje);
 • Pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad jis yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, kai Lietuvos Respublikos piliečio pase ar leidime nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje nėra atitinkamo įrašo apie gyvenamąją vietą arba nėra duomenų gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose);
 • Neįgaliojo pažymėjimą, pensininko pažymėjimą;
 • Pažymą apie asmens (šeimos) pajamas už paskutinius 3 mėnesius iki kreipimosi mėnesio pirmos dienos.

   Nuo 2009 m. sausio 1 dienos pradėtos teikti pavežėjimo į dializės procedūras paslaugos. 2008 m. BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba.
Naftininkų g. 9, 89239 Mažeikiai
Telefonas: +370-443-20139
Faksas: +370-443-20140
Sukūrė: INFOMA