Specialiosios paslaugos - Pagalbos į namus paslaugos

Pagalbos į namus paslaugos –

yra visuma paslaugų, kuriomis asmeniui (šeimai) teikiama kompleksinė, bet nuolatinės specialistų priežiūros nereikalaujanti pagalba. Tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime.[0]

Pagalbos į namus paslaugas gali gauti Lietuvos Respublikos piliečiai, gyvenamąją vietą deklaravę  Mažeikių rajone ir užsieniečiai, turintys leidimą nuolat ar laikinai gyventi LR ir gyvenamąją vietą deklaravę Mažeikių rajone.

Pagalbos į namus paslaugų gavėjai:
 • Suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
 • Senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
 • Vaikai su negalia ir jų šeimos;
 • Kiti asmenys ir šeimos laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių netekę savarankiškumo.[3]

Pagalbos į namus paslaugos teikiamos iki 10 val. per savaitę tarnybos darbo valandomis ir darbo dienomis. 

Pagalbos į namus paslaugos:

 • Informavimas;
 • Konsultavimas;
 • Atstovavimas;
 • Bendravimas;
 • Maitinimo organizavimas (kai maistas pristatomas iš kitų įstaigų);
 • Maisto produktų nupirkimas, pristatymas ir maisto ruošimas;
 • Pagalba buityje (skalbimas, namų tvarkymas);
 • Asmens higiena;
 • Kitos paslaugos. [7]

Pagalbos į namus paslaugas teikia socialinis darbuotojas, individualios priežiūros personalas (socialinio darbuotojo padėjėjai) ir kiti specialistai.

Pagalbos į namus paslaugų ypatumai –

paslaugų sudėtis konkrečiam asmeniui gali būti skirtinga, bet susidedanti ne mažiau kaip iš 3 paslaugų.

Susiję teisės aktai: 

http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=271340&p_org=904&p_fix=n&p_gov=n

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5f6d9da03f7d11e6a8ae9e1795984391 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.51F78AE58AC5

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.91609F53E29E

 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.278281/qfMTIcwTpl


2008 m. BĮ Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnyba.
Naftininkų g. 9, 89239 Mažeikiai
Telefonas: +370-443-20139
Faksas: +370-443-20140
Sukūrė: INFOMA